MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-lagradremiss.jpg

MÄKLARE - LAGRÅDSREMISS

HÄR KOMMER LAGRÅDSREMISSEN INFÖR DEN DEN NYA FASTIGHETSMÄKLARLAGEN

Utdrag/ Regeringens förslag: Förbudet mot köp i anslutning till en fastighetsmäklares förmedlingsuppdrag ska utvidgas. Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, ska inte fastighetsmäklarföretaget i anslutning till förmedlingsuppdraget få köpa fastigheten. En fastighetsmäklare ska inte få förmedla en fastighet till eller från den som bedriver verksamhet i samma företag som fastighetsmäklaren eller i ett fastighetsmäklarföretag som har en nära anknytning till det fastighetsmäklarföretag som fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i. Om en sådan person förvärvar en fastighet som fastighetsmäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, ska mäklaren genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarinspektionen. Ett fastighetsmäklarföretag ska inte få ägna sig åt verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för de fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i företaget. Enbart det förhållandet att fastighetsmäklarföretaget får ersättning för en annan verksamhet än förmedling av fastigheter ska inte anses rubba förtroendet för mäklarna i företaget, under förutsättning att ersättningen är endast obetydlig. Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa säljare och köpare om verksamheten och om den ersättning som fastighetsmäklarföretaget får för den. Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i ett fastighetsmäklarföretag, ska fastighetsmäklaren upplysa köpare och säljare om detta. Upplysningarna ska lämnas innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast. Ett fastighetsmäklarföretag ska inte som ombud få företräda säljare gentemot köpare eller köpare gentemot säljare. Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, ska mäklaren hos mäklarföretaget förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten. Uppdrags- och depositionsavtal ska få undertecknas med elektronisk underskrift Diger läsning. Se länken

Källa: https://www.regeringen.se/490236/contentassets/27e823bf09db44a5a269d3d242919210/en-ny-fastighetsmaklarlag--forstarkt-tillsyn.pdf

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO