MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-obeko-informerar-om-penningtvatt

MÄKLARE - OBEKO INFORMERAR OM PENNINGTVÄTT

Obeko informerar om penningtvätt

Fastighetsmäklare skall agera för gemensamma kunders bästa i enlighet med god Fastighetsmäklarsed och Finanspolisens regelverk.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Källa Nordea.

Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja mäklarföretag och bostadsrättsföreningar för att dölja pengars brottsliga ursprung.

Hur agerar Fastighetsmäklare anslutna till Obeko? Anslutna mäklare är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar.

Enligt Lag om penningtvätt (2017:630) ska Fastighetsmäklare säkerställa att kunders fastighetsaffärer sköts enligt gällande rekommendationer. Obeko och anslutna Fastighetsmäklare arbetar aktivt med att skapa bra relationer med köpare, säljare samt bostadsrättsföreningar i enlighet med god fastighetsmäklarsed och Finanspolisens regelverk.

Hur påverkas du som kund?

Lagen ställer krav på att Fastighetsmäklare har en god kännedom om kunders affärer och hur dessa nyttjar de mäklartjänster som erbjuds. Detta innebär att Fastighetsmäklare är skyldiga att ställa frågor till köpare, säljare samt till dig som företräder en bostadsrättsförening för att säkerställa tillförlitlighet. Detta tvingas ske för att kunna slutföra mäklartjänster.

Fastighetsmäklaren har tystnadsplikt vid pågående utredningar och får ej diskutera enskilda namngivna fall.

Hur påverkas anslutna Fastighetsmäklare och Bostadsrättsföreningar.

Genom att motverka penningtvätt ökar säkerheten vid överlåtelser av bostadsrätter och fastigheter och därmed ökar kvalitén på den tjänst som tillhandahålls av berörda parter.

Vilka yrken omfattas av penningtvättslagen?

• Redovisnings- och lönekonsulter.

• Revisorer.

• Banker.

• Fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag.

• Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag.

• Bolagsbildare.

• Fastighetsmäklare.

• Advokater och biträdande jurister.

maklare-penningtvatt-och-rapportskyldighet

MÄKLARE - PENNINGTVÄTT OCH RAPPORTSKYLDIGHET

En mäklare är skyldig att rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen, som är en sektion inom Polismyndigheten.

Om mäklaren misstänker att en eller flera transaktioner utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism är hen skyldig att avstå från att utföra transaktionen. Det kan dock förekomma situationer då det inte är möjligt att låta bli att utföra transaktionen eller då ett avbrytande skulle kunna försvåra den fortsatta utredningen. I sådana fall får transaktionen utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand till Finanspolisen.

Det är mäklaren som ska ta ställning till om rapportering till Finanspolisen ska ske. En rapport till Finanspolisen kräver inte att mäklaren har faktiska bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett. Det räcker med att mäklaren har skälig grund att misstänka att det rör sig om det eller att exempelvis pengar kommer från brottslig verksamhet. Även i de fall mäklaren avslutar en affärsuppgörelse på grund av misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism så ska hen rapportera det till Finanspolisen. Rapporteringsskyldigheten faller alltså inte bort bara för att mäklaren avsäger sig uppdraget eller avslutar affärsrelationen.

En rapport till Finanspolisen ska innehålla följande uppgifter:

En sammanfattning av mäklarens misstankar.

En beskrivning av händelserna i kronologisk ordning; Vad har hänt? När hände det? (datum eller tidsperiod), Vad var det som ledde till att misstankarna uppstod?

En beskrivning av kunden utifrån den dokumenterade kundkännedomen. // Källa FMI

Textinformationen beskriver inte om graderingen "Hög risk" innefattar rapportskyldighet. Det råder förmodligen oklarhet här.

Se info via länken. Fastighetsmäklarinspektionen informerar.

maklare-kontroll-av-kvittenser-vid-penningtvatt

MÄKLARE - KONTROLL AV KVITTENSER VID PENNINGTVÄTT?

Penningtvättslagen har en riskbaserad utgångspunkt. Detta innebär att fastighetsmäklaren enligt lagen har en skyldighet att göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fastighetsmäklaren ska även bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med kundrelationen (kundens riskprofil). Utgångspunkten för denna bedömning är bland annat kundens affärs- och riskprofil, förmedlingsuppdragets art, typen av objekt, var objektet är beläget och transaktionens karaktär. Baserat på den bedömda risken i den enskilda kundrelationen ska mäklaren sedan anpassa sina åtgärder för kundkännedom.

Vilka uppgifter som hör till affärsförbindelsens syfte och art är inte alltid självklart. Det handlar främst om vilka tjänster kunden önskar använda, vad kunden vill ha hjälp med och uppgifter som ger en bild av vem kunden är. Enligt praxis så har Fastighetsmäklarinspektionen har ansett att det räcker med en relativt enkel och kortfattad dokumentation av affärsförbindelsens syfte och art. Anteckningar som ”köp av privatbostad” har inspektionen ansett varit tillräcklig, eftersom det visar att köparen har avsett att bosätta sig i bostaden. Uttryck som att ”säljaren vill bli av med fastigheten” har däremot inte ansetts tillräckligt, eftersom det inte säger något om skälet till försäljningen.

Det är upp till dig som fastighetsmäklare att göra en riskbedömning av den enskilda kundrelationen och utifrån den avgöra vad du kan komma att behöva begära in som bekräftar kundens förklaring. Om risken för penningtvätt och finansiering anses som högre så kan det bli aktuellt att kontrollera medlens härkomst. Det kan vara genom att begära in exempelvis arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, kontoutdrag eller liknande som visar att kunden haft möjlighet att spara ihop medlen när kunden uppgett att medlen kommer från sparande eller begära in kopia på lånehandlingar eller skuldebrev när kunden uppger att de kommer från lån. // FMI - Info gällande frågan till FMI finns via länken.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO