BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
fmi-riksdagen-diskuterar-lockpriser

FMI - RIKSDAGEN DISKUTERAR LOCKPRISER

fmi-nar-blir-lockpris-olagligt-pa-riktigt

FMI - NÄR BLIR LOCKPRIS OLAGLIGT PÅ RIKTIGT?

I all annan verksamhet som rör begagnade varor existerar inte brottet - lockpris - för säljaren. Detta beror på att den begagnade varan är unik och ej kan säljas i volym med likartad kvalitet. Varan bostadsrätt och fastighet kan liknas vid en begagnad vara likt aktier som säljs över börsen. Antikviteter, tavlor, bilar, mynt, motorcyklar, aktier osv är några av de varor som säljs begagnade på detta sätt. När varan avser aktier kan aktören, dvs privatpersonen, bakom prismanipulation dömas för brott med påföljd. Ingen sådan lagstiftning finns för privatpersoner gällande bostadsrätter och fastigheter. När varan eller tjänsten som säljs rör en volymrelaterad och likartad vara med hjälp av prismanipulation blir brottet ett brott enligt Patent och Marknadsdomstolen. Här kan brottet lockpris uppstå med efterföljande konsekvens för det företag som står som säljare. Ingen privatperson har hittills dömts för prismanipulation vid försäljning av bostadsrätter eller fastigheter. Vid en prövning i en normal domstol av brottet lockpris gällande begagnade bostadsrätter och fastigheter hade brottsrubriceringen sannolikt saknat grund enligt hittills gällande och vägledande rättsfall. Genom att inte belysa att vi mäklare assisterar säljare med avyttring av begagnade varor utnyttjar FMI okunnigheten hos klagande brevskrivare i det system vi lever i. Till synes ser FMI ut som en vederhäftig organisation som arbetar med konsumentfrågor. Det stora antalet klagomål som skickas till FMI gör att organisationens existensbehov framstår som mycket stort i allmänhetens ögon. I själva verket borde en myndighetscontroller, om den nu finns, knipsa av frågeställningarna om lockpris på några sekunder och på det sättet frigöra stora resurser. Jag är mäklare. Jag är skyldig att informera om allt jag känner till gällande den tjänst och den vara jag förmedlar. Kort och gott, FML §8 2011:666 är inte på något sätt förutsebar för mäklaren vid bedömning av etikbrottet lockpris. Efter den senaste tematiska undersökningens resultat är jag säker på att myndighetschefen, tillsynschefen samt kommunikationschefen hos FMI, alla statligt finansierade, med stor säkerhet och förhörda i lampans sken skulle hålla med mig. Resultatet av den senaste tematiska lockprisgranskningen blev 1 - 24, dvs 1 fälld mäklare av 25 granskade gällande etikbrottet. Resultatet av undersökningen blev därmed ett bevisat fiasko gällande trovärdigheten i tidigare vägledande beslut fattade av FMI gällande lockpris. Detta förhållande är riktigt illa för rättssäkerheten gällande FMI:s bedömning av frågor gällande etikbrottet lockpris. Någon journalist med bra anseende borde ta fjäderpennan ifrån FMI i denna fråga. Med ovan angiven text kan FMI ej styrka laglig grund för utredning av brottet lockpris i vare sig tingsrätt, hovrätt eller högre rättslig instans. Detta för att brottet ej är olagligt för säljare att delta i. Läs GP:s artikel. I mitt tycke tyder länkad artikels ordalydelse på ett kapitalt misslyckande av FMI i att förklara vad lockpris är för allmänheten.

fmi-lockpris-ar-ej-olagligt-for-saljaren

FMI - LOCKPRIS ÄR EJ OLAGLIGT FÖR SÄLJAREN

Det verkar som Zacharias - känd författare - av studentlitteratur i ämnen för blivande fastighetsmäklare, även han, kritiserat FMI:s tolkning och oförutsebarhet gällande §8 FML. Frågan om §8 FML 2011:666, god fastighetsmäklarsed och dess till synes lättsinniga oförutsebarhet av regelverket kritiseras inte bara av mig utan förmodligen av alla de mäklare som blir utsatta av FMI:s myndighetsutövning. Det är ett märkligt omen som givit §8 FML 2011:666 dess sista 3 siffror. Någon skulle kanske travestera kring siffran som en kosmisk kraft. Jag själv börjar så smått förstå en 2000 årig historia om korsfästelser samt även historier om häxprocesser på 1600-talet. Sista häxan som avrättades i Sverige var i början på 1700-talet. De historiska händelserna tilläts ske när ledande funktioner gick gatans lagar till mötes. Det är våra folkvaldas beslut att se över hur stram tillämpningen av §8 FML skall vara. Mäklare står inför större bedrägerier i bostadsrättsföreningar utan att FMI reagerar. Glöm inte Brf Ida 2017 och de bedrägerier som tilläts ske. FMI gör inget av sig själva. Det är 10 000-tals människor som berörs i bostadsrättsföreningarna i Sverige genom att det saknas en tillsynsmyndighet som reagerar och empatiserar. FMI avleder systematiskt från de väsentligaste frågorna. Vad är innehållet i en bostadsrättsförening? Vem granskar bostadsrättsföreningarna? Tvister uppkommer vanligen genom osämja mellan köpare och säljare med efterföljande skuldbeläggning av mäklaren. FMI använder trots detta huvudresursen i dess verksamhet till diskussion om lockpris. Ett brott som inte är ett brott men blir ett brott i FMI:s egen domstol. Orsak till att Patent och Marknadsdomstolen ej hanterar lockpris gällande bostadsrätter och fastigheter är att företeelsen inte är ett brott i rättslig mening när konsument vänder sig till konsument med en begagnad vara. Det saknas i vart fall tingsrättsdomar eller hovrättsdomar med saklig grund gällande lockprisbrottslighet. Inga skadeståndsmål finns i dessa mål mot mäklare, inte ens i FRN, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd som i andra fall varit lättsinniga i sina bedömningar. Tänker främst på oidentifierade bud som grund för rekommenderade skadestånd. Läs tidigare inlägg i denna fråga.

fmi-det-osar-brand-maklare-pa-haxbalet

FMI - DET OSAR BRÄND MÄKLARE PÅ HÄXBÅLET

fmi-vad-skall-maklaren-forst-prioritera

FMI - VAD SKALL MÄKLAREN FÖRST PRIORITERA?

Fastighetsmäklarinspektionen har missat den viktigaste delen i sitt officiella uppdrag och instruktion. Detta har kunnat ske då resursen hos myndigheten tygellöst tillåtits att användas efter resursens fria behag. På ytan gäller god fastighetsmäklarsed enl. §8 i FML. Under ytan något helt annat. FMI:s resurs har systematiskt använts till att kriminalisera fastighetsmäklare för något som är helt lagligt och tillåtet för allmänheten att delta i. Huvudexempel är lockpris och otydlighet vid medverkan till kunders handel med fastigheter och bostadsrätter. Stora oklarheter finns även gällande vad som betraktas vara handel när mäklaren eller deras närstående gör sig skyldig till gränsöverskridande handel med bostadsrätter och fastigheter. Inte ett ljud om att FMI:s viktigaste uppgift är att motverka kriminalitet vid överlåtelser förutom penningtvätt som blivit aktuellt de senaste åren. Att var och varannan skrivelse till FMI bottnar i en misslyckad affär där köparen eller säljaren blivit missnöjd ekonomiskt med den begagnade vara som överlåtits saknar grund vid FMI:s myndighetsutövning och tillsyn. God mäklarsed §8 FML verkar kunna slå ut Brottsbalkens paragrafer avseende egenmäktigt förfarande. Att som opartisk mellanman förhindra fri prissättning vid budgivning av en begagnad vara i andra sammanhang är straffbart enligt Brottsbalken och kan rubriceras som trolöshet mot huvudman. FMI:s tolkning av god mäklarsed enligt §8 FML ger en diametralt motsatt åskådning när saken handlar om överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter. FMI väljer systematiskt att blidka hämndlystna brevskrivare genom en frekvent hänvisning till "allt" enligt §8 FML. Alla mäklare blir skyldiga till allt enligt allt-principen i åttan. Mäklare kan därmed varnas och avregistreras pga. av att allt är allt. FMI gör sig därmed skyldig till att vara behjälpliga i den utpressning som är vanligt bakomliggande orsak till privatpersoners skrivelser till FMI. Att främja ekonomisk utpressning är i strid mot den allmänna ordningen och finns med på listan över brottslighet som lyder under allmänt åtal. Fastighetsmäklarinspektionen hejar på kriminella att begå laglig utpressning mot mäklare. Ämnet är helt tabubelagt hos Fastighetsmäklarinspektionen. Inte med ett ord är problemet officiellt iakttaget av FMI. Denna beskrivning är roten till de problem vi har i vårt rättssystem gällande FMI:s tolkning av §8 FML. Parallell kan göras med hur Finansinspektionen hanterar kriminella kunders utpressning mot bankanställda. Våra mäklarförbund har lite lamt nämnt företeelsen med utpressning mot mäklare som ett problem men verkar i det stora vara upptagna med annat.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO