MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-overlatelsekontroll

MÄKLARE - ÖVERLÅTELSEKONTROLL

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.

2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.

3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.

4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemsskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.

5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.

6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.

7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.

8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.

9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.

10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Bostadsrättsägarna bistår gärna din bostadsrättsförening vid denna kontakt och genom överlåtelsekontroll.

Detta dokument skall bifogas till blivande medlem genom avyttrande medlem eller medlems ombud, oftast fastighetsmäklaren, i samband med att kontrakt upprättas mellan köpare och säljare.

Dokumentet är upprättat för att undvika tvistemål mellan parter, bostadsrättsförening och fastighetsmäklare men ersätter inte parternas undersökningsplikt och upplysningsplikt i lagstiftningen.

maklare-julkronika-2023

MÄKLARE - JULKRÖNIKA 2023

Räntan stannade slutligen upp på 4%. Thedéen o Co ser möjligen sambandet mellan antalet konkurser och avstannad nybelåning av bostadsrätter och villafastigheter.

Bostadsrättsföreningarna är fortfarande styrda av våra fyra stora förvaltningsföretags sanningar. HSB, Riksbyggen, Nabo och SBC. - Det gäller att hålla våra kunder okunniga var det någon som viskade till mig. ”Befintligt skick” är det som gäller trots att Fastighetsmäklarinspektionen förbjudit termen i mäklarnas överlåtelseavtal. Att förklara innebörden av undersökningsplikt och upplysningsplikt blir omöjlig om inte obligatorisk besiktningskontroll införs.

I en analog tillbakablick förstod någon med sinnena skärpta vikten och behovet av årlig besiktning av begagnade bilar och fordon någon gång för länge sedan.

Parallellt, för bostadsrättsköparna, är den uteblivna obligatoriska våtrumskontrollen, innan överlåtelse av bostadsrätter, viktigast. Kompetensen håller som vanligt tyst och sneglar snett uppåt. - Vågar vi nämna något om denna sanning viskar alla förvaltarna tyst när juleljusen brinner.

Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket i Karlstad kommer sannolikt att slås ihop. En utfasning av Fastighetsmäklarinspektionen eller ”Lockprisinspektionen” kanske sker. Ca 30 miljoner i budget och ett evigt jämmer om ett brott som inte är ett skadeståndsgrundande brott i normal domstol kan kanske sparas.

Patent och Marknadsdomstolen vägrar kategoriskt behandla lockpris på begagnade bostadsrätter, ägda av privatpersoner, som brottslighet. Trots detta har Fastighetsmäklarinspektionen envist höjt upp denna etikbrottslighet att jämställas med grova narkotikabrott, rån och mord. Med detta perspektiv har FMI låtit avregistrera en mäklare från Stockholm. Myndigheten använder värsta konsekvensen för mäklare lättvindigt och svepande i syfte att existensförklara sin stora roll som Sveriges minsta myndighet.

Nä, ett rejält misslyckande från vår Fastighetsmäklarinspektion i att ta upp frågan i hur informationen om saluförda bostadsrätter når mäklarna och slutkunder har skett. Kriminellt belastade bostadsrättsföreträdare har tillåtits lämna oemotsagd information till blivande och ovetande bostadsrättsköpare via ansvarsförsäkrade mäklare p.g.a. myndighetens sömnighet. Inget fungerande granskningsorgan finns som kontrollerar vilken information din bostadsrättsförening ger blivande medlemmar. Fältet är öppet för lagligt kriminella samtidigt som Fastighetsmäklarinspektionen likt en arbetslös brandman hetsar på för att bränder ska uppstå.

Fastighetsmäklarinspektionen bör med vad som ovan angivits stöpas om till en Fastighetsinspektion med fokus på vilken information bostadsrättsföreningar skall ge blivande medlemmar. Det är totalt fel att tillåta vinstdrivande mäklarfirmor och halvkriminella bostadsrättsföreträdare att bestämma över villkoren på marknaden.

Arbetslösa byggnadsarbetare och billigt mutbara mäklare finns det många av. 70/30 regeln gäller fortfarande. d.v.s. 70 % av mäklarprovisionen går till fina firman och 30 % går till mäklaren. När skatten är dragen blir det endast 15 % att julhandla för. Omräknat 100 000 kronor blir 15 000 att handla julmat för. Det är inte bland mäklarna vi hittar de stora banditerna. Skojarna finns i bostadsrättsföreningar som vill dumpa över begagnade lägenheter på intet ont anande bostadsrättsköpare.

Intäktsflödet till mäklarfirmorna har mer än halverats sedan toppnivåerna innan Ryssland och Ukraina drabbade samman. Min gissning är att 60 - 65 % av flödet är borta. Alla hejade på kriget och Maggan (S) var först med att skicka granater och bistånd. Bara vi går med i Nato så blir allt bra. Turkarna skjuter upp frågan i möte efter möte. Oligarkerna har sina lyxskepp förankrade utanför Marmaris. Inga embargon där inte. Turkar som äger ryska aktier på Moskvabörsen har inte fått sina tillgångar beslagtagna av sin diktatoriska ledning. Ett medlemskap i EU för turkarna torde vara en högoddsare. Det är endast demokratiska EU-medborgare som blivit av med sina tillgångar. 40 miljarder blev notan för svenskarna som sparat i Rysslandsfonder.

Hela världens finansmarknader tittar på Sverige och säger att vår fastighetsmarknad är oinvesterbar samtidigt som våra fastighetsbolag på börsen kraschar. 20 % av vår valuta gick upp i skorstenen i samband med detta. Skribenterna på bästa nyhetskanalen, som vill göra karriär, verkar inte tillåtas att belysa sambandet. Betänk att vi endast är ca 9 miljoner invånare. Guldpriset i svenska kronor har nästan fördubblats sedan 2017. D.v.s. värdet av vår guldreserv, som finns i vår Riksbanks förvar, har ökat ca 100%. Bra säger någon folkvald. Den matematiska sanningen är att värdet av vår svenska fina stabila krona sjunkit 50 % i detta perspektiv.

God Jul

Peter Dietz

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO