BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-kontroll-av-kvittenser-vid-penningtvatt

MÄKLARE - KONTROLL AV KVITTENSER VID PENNINGTVÄTT?

Penningtvättslagen har en riskbaserad utgångspunkt. Detta innebär att fastighetsmäklaren enligt lagen har en skyldighet att göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fastighetsmäklaren ska även bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med kundrelationen (kundens riskprofil). Utgångspunkten för denna bedömning är bland annat kundens affärs- och riskprofil, förmedlingsuppdragets art, typen av objekt, var objektet är beläget och transaktionens karaktär. Baserat på den bedömda risken i den enskilda kundrelationen ska mäklaren sedan anpassa sina åtgärder för kundkännedom. Vilka uppgifter som hör till affärsförbindelsens syfte och art är inte alltid självklart. Det handlar främst om vilka tjänster kunden önskar använda, vad kunden vill ha hjälp med och uppgifter som ger en bild av vem kunden är. Enligt praxis så har Fastighetsmäklarinspektionen har ansett att det räcker med en relativt enkel och kortfattad dokumentation av affärsförbindelsens syfte och art. Anteckningar som ”köp av privatbostad” har inspektionen ansett varit tillräcklig, eftersom det visar att köparen har avsett att bosätta sig i bostaden. Uttryck som att ”säljaren vill bli av med fastigheten” har däremot inte ansetts tillräckligt, eftersom det inte säger något om skälet till försäljningen. Det är upp till dig som fastighetsmäklare att göra en riskbedömning av den enskilda kundrelationen och utifrån den avgöra vad du kan komma att behöva begära in som bekräftar kundens förklaring. Om risken för penningtvätt och finansiering anses som högre så kan det bli aktuellt att kontrollera medlens härkomst. Det kan vara genom att begära in exempelvis arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, kontoutdrag eller liknande som visar att kunden haft möjlighet att spara ihop medlen när kunden uppgett att medlen kommer från sparande eller begära in kopia på lånehandlingar eller skuldebrev när kunden uppger att de kommer från lån. // FMI - Info gällande frågan till FMI finns via länken.

maklare-fmi-anser-lockpris-vara-olagligt

MÄKLARE - FMI ANSER LOCKPRIS VARA OLAGLIGT

Med lockpris menas att mäklaren (anm. avser ej säljaren enl. FMI) använder en felaktig prissättning för att öka intresset för en bostad. Mäklaren (anm. avser ej säljaren enl. FMI) sätter medvetet ett pris som är lägre än bostadens värde eller det pris som säljaren är beredd att sälja för (uppdragsavtalets utgångspris verkar inte gälla enl. FMI). Om priset bedöms som ett lockpris innebär det att mäklaren bryter mot lagen (hänvisning till lagparagraf saknas av FMI). Enbart förhållandet att försäljningspriset är högre än utgångspriset betyder däremot inte att det handlar om ett lockpris (rättsosäkert för mäklaren - förutsebarhet saknas gällande §8 FML). Det ingår i mäklarens uppgifter att bedöma vad bostaden är värd och marknadsföra den (anm. krav på skriftlig värdering, genomförd av mäklaren, saknas i riktlinjerna från FMI). Det är viktigt att mäklaren anger korrekta uppgifter i marknadsföringen. Att medvetet ange ett allt för lågt pris för bostaden är förbjudet (anm. ej förbjudet för säljaren, endast förbjudet för mäklaren, lagrum saknas). KÄLLA: FMI - Jag tänker på en Bellman-historia när jag läst och anmärkt på FMI:s information. Den slutar med att Bellman säger till polisen att det inte alls är mot lagen - det är mot planket säger Bellman till Polisen som försöker få honom att sluta med det han håller på med.... Ja ni som har lite barnslig humor vet hur vitsen slutar. Jag tror inte Fmi vill gå vidare med sina ärenden och kräva skadestånd från mäklarna. Alla vet varför. Lagrum saknas för att kunna påvisa skada. Jag spelar gärna Bellman i farsen gällande lockpris. Varför utser inte FMI en lockprischef? Vid sidan om myndighetschefen, tillsynschefen och kommunikationschefen borde det finnas en lockprischef. Lön 700 000 om året minst borde vara rimligt för denna tjänst. Lägg till arbetsgivaravgifter och moms så kommer vi upp över en miljon kronor. Denna lockprischef får som enda uppgift att förhindra att mäklarna gör sig skyldiga till brottet lockpris som är olagligt enligt FMI. Läs FMI:s info gällande lagtolkningen via bifogad länk. Det verkar som om FMI använder mäklare som testballonger hänsynslöst då de själv ej vet gränser för lockpris. Texten via deras infosida styrker rättsosäkerheten i deras myndighetsutövning.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO